v Vir RA:11H47m Dec:6°26' Zaniah RA:12H21m Dec:0°-45' Porrima RA:12H42m Dec:-1°32' Auva RA:12H56m Dec:3°19' Vindemiatrix RA:13H3m Dec:10°52' Heze RA:13H36m Dec:0°-41' tau Vir RA:14H2m Dec:1°28' 109 Vir RA:14H47m Dec:1°50' Spica RA:13H26m Dec:-11°15' kappa Vir RA:14H14m Dec:-10°21' Syrma RA:14H17m Dec:-6°5' Rijl al Awwa RA:14H44m Dec:-5°44'

برج سنبله طالع بینی

برج سنبله خصوصیات:

صورت فلکی سنبله مرتبط با سیاره عطارد است. متولدین این برج انسان های انتقادی، منطقی و اهل عمل هستند. دقت و نظم در چیزها را دوست دارند و از سهل انگاری و بی نظمی بیزارند. همیشه میل به کشف حقایق و فهمیدن همه چیز دارند. آنها دوست دارند با جزییات بی اهمیت سر و کار داشته باشند و به همین خاطر است که مسائل گسترده تر را نمی بینند. با این حال به سرعت می توانند چیزهای نادرست را از درست تشخیص دهند. پول را برای خودش دوست دارند.

یکی از بدی های آنها عدم استقامت و پایداری است، زیرا از موانع زیاد می ترسند. اغلب از خودخواهی رنج می برند. در آغاز به نظر فروتن می آیند اما در حقیقت قدر خود را می دانند.

در روابط، علاقه زیادی به بقیه نشان می دهند و تلاش می کنند رازهای آن ها را کشف کنند، اما این کار را فقط از سر کنجکاوی انجام می دهند. متولدین برج سنبله، اغلب ساکت اند، احساسات خود را نشان نمی دهند و اشتیاق و علاقه شدیدی ندارند که این گاهی می تواند اثرات منفی بر دیگران بگذارد.

در کسب و کار، کارمند یا تاجر کاملا مستقلی نیستند، اما وظایف خود را با وجدان کاری انجام می دهند. کارمندان خوبی محسوب می شوند چون می توانند اشتباهاتی که دیگران نمی بینند را ببینند. دوست دارند همه چیز را امتحان کنند و برای شان مهم است که چیزها را تا جایی که ممکن است تجربی انجام دهند. گاهی اوقات اعتقاد دارند که هیچ کس دیگری نمی تواند یک وظیفه را بهتر از آنها انجام دهد. متولدین برج سنبله در کارهای فکری یا مرتبط با طبیعت خوب هستند.