Acrab RA:16H6m Dec:-19°51' Dschubba RA:16H1m Dec:-22°40' pi Sco RA:16H0m Dec:-26°10' Antares RA:16H30m Dec:-26°28' Alniyat RA:16H37m Dec:-28°15' epsilon Sco RA:16H51m Dec:-34°19' mi Sco RA:16H53m Dec:-38°4' Grafias RA:16H56m Dec:-42°23' eta Sco RA:17H13m Dec:-43°16' Girtab RA:17H38m Dec:-43°0' iota Sco RA:17H49m Dec:-40°8' kappa Sco RA:17H44m Dec:-39°2' Shaula RA:17H35m Dec:-37°7'

برج عقرب طالع بینی

برج عقرب خصوصیات:

ویژگی اصلی این صورت فلکی این است که همه چیز را جدی می گیرند. به دلیل ارتباط این صورت خاکی با سیاره مریخ، متولدین این برج، شخصیت متناقضی دارند. به همین خاطر یک نفر می تواند بسیار مهربان و دوستانه رفتار کند و یک نفر دیگر قاتل باشد. درست است، آنها می توانند تا این حد متفاوت باشند. به همین خاطر است که باید از بچگی با آنها به دقت رفتار شود حتی اگر به نظر برسد که تحصیل آنها آسان و بدون اشکال است.

اراده فوق العاده ای دارند که می تواند در مسیر درست یا حتی غلط پرورش یابد. بیشتر اوقات، این افراد می دانند که چه می خواهند و درباره رفتارشان مطمئن هستند. می توانند به سرعت و با اعتماد به نفس تصمیم بگیرند و در کنار آن، بسیار مصر و سمج هستند. آرام به نظر می رسند اما از درون، احساسات شدید را بدون محدودیت پنهان می کنند. بسیار شجاع و مقاوم اند و تلاش می کنند که دیپلماتیک رفتار کنند.

یکی از بدی های آنها کینه توزی و ناتوانی در فراموش کردن است. می توانند برای فرصت مناسب صبر کنند تا رفتار بی رحمانه ای را نشان دهند. متولدین این صورت فلکی گاهی اوقات بی عاطفه اند. می توانیم گرایش آنها به تنبلی، غرور و حسادت را ببینیم. عشق آنها بر اساس تمایلات جنسی است.

متولدین برج عقرب، بسیار همدل و فهیم اند و در زمینه کار و حرفه، معمولا دانشمند، پزشک، نویسنده یا هنرمند می باشند.