2 Sgr RA:17H49m Dec:-27°50' Alnasl RA:18H7m Dec:-30°25' Kaus Australis RA:18H25m Dec:-34°22' eta Sgr RA:18H19m Dec:-36°45' Kaus Media RA:18H22m Dec:-29°49' Kaus Borealis RA:18H29m Dec:-25°25' Polis RA:18H15m Dec:-21°3' fi Sgr RA:18H47m Dec:-26°58' Ascella RA:19H4m Dec:-29°51' Nunki RA:18H56m Dec:-26°17' tau Sgr RA:19H8m Dec:-27°39' ksi Sgr RA:18H59m Dec:-21°5' Manubrij RA:19H6m Dec:-21°43' d Sgr RA:19H19m Dec:-18°55' ro Sgr RA:19H23m Dec:-17°49' h Sgr RA:19H37m Dec:-24°41' Terebellum II RA:19H58m Dec:-27°8' Terebellum IV RA:20H4m Dec:-27°40' theta Sgr RA:20H1m Dec:-35°14' iota Sgr RA:19H56m Dec:-41°49' Rukbat RA:19H25m Dec:-40°35' beta Sgr RA:19H24m Dec:-44°46'

برج قوس طالع بینی

برج قوس خصوصیات:

افراد به دنیا آمده تحت صورت فلکی قوس، مرتبط با سیاره مشتری هستند. به همین علت است که شخصیت آرامی دارند و سرشار از تفکرات نظری، علمی و مذهبی اند. عاشق استقلالند اما این باعث نمی شود که از محدوده تعیین شده توسط قانون و تعهدات پا را فراتر بگذارند. خوش بین هستند و با اعتماد به نفس و بدون نگرانی رفتار می کند. آنها تمام کارها را با هدف رسیدن به موفقیت های آینده انجام می دهند که اغلب نیز به آن می رسند. به قدرت و اعتبار اعتقاد دارند، زیاد عیب جو نیستند وآزادی و عدالت را دوست دارند.

از غذاهای خوشمزه، نوشیدن و طبیعت لذت می برند و ورزشکاران خوبی هستند. می توانند سریعا تصمیم بگیرند و راهنمایی دقیقی به دیگران بدهند. از خطر نمی ترسند، دارای اعتماد به نفس اند، جاه طلب می باشند، و دارای عملکرد فیزیکی بالایی هستند. معمولا بر اساس احساسات تصمیم می گیرند که گاهی باعث ناامیدی آنها می شود. متولدین صورت فلکی قوس با کمک دوستانشان به اهداف خود دست می یابند.

یکی از بدی های آنها کج خلقی و زود رنجی است. به دلیل غریزه شان، می توانند کاملا حدس بزنند چه رفتار بدی می تواند بیشترین ناراحتی را برای دوستانشان ایجاد کند. یکی دیگر از بدی های آنها بدون فکر عمل کردن است که می تواند به بسیاری از مشکلات غیر ضروری منجر شود.

متولدین صورت فلکی قوس به دلیل نگرش عادلانه ای که دارند، اغلب یا وکیل اند یا روحانی. کارشان را دوست دارند و با مشکلات با دیده مثبت روبرو می شوند. می توانند بصورت خستگی ناپذیر کار کنند و روح شجاعت و اشتیاق برای کارهای خطیر در وجوشان قرار دارد. این افراد در تمام حرفه هایی که با جنب و جوش سر و کار دارد خوب اند.

در روابط، خوش شانس نیستند. خیلی خود به خود و با بدبختی ازدواج می کنند و بعدها پشیمان می شوند. به همین خاطر است که چندین بار در زندگی ازدواج می کنند. وفاداری متولدین صورت فلکی قوس، به شریک شان بستگی دارد. اگر شرکیشان واقعا آنها را دوست داشته باشند و مورد اهمیت قرار دهند، همه چیز خود را وقف او می کنند.