Albali RA:20H49m Dec:-9°26' mi Aqr RA:20H54m Dec:-8°55' Sadalsuud RA:21H32m Dec:-5°30' Sadalmelik RA:22H7m Dec:0°-14' Ancha RA:22H18m Dec:-7°42' e Aqr RA:22H11m Dec:-11°29' iota Aqr RA:22H7m Dec:-13°47' sigma Aqr RA:22H32m Dec:-10°36' tau Aqr RA:22H50m Dec:-13°30' Skat RA:22H56m Dec:-15°44' c Aqr RA:23H10m Dec:-21°5' Sadachbia RA:22H22m Dec:-1°18' zeta Aqr RA:22H30m Dec:0°4' eta Aqr RA:22H36m Dec:0°-2' gama Aqr RA:22H53m Dec:-7°30' psi Aqr RA:23H17m Dec:-9°0' 94 Aqr RA:23H20m Dec:-13°22' b Aqr RA:23H24m Dec:-20°0'

برج دلو طالع بینی

برج دلو خصوصیات:

این صورت فلکی مرتبط با سیاره زحل و اورانوس است. به همین خاطر افرادی که تحت این صورت فلکی متولد می شوند، با انگیزه، انعطاف پذیر و فهیم هستند. اما شخصیت آنها کمی متناقض است. جدی اند اما در عین حال اجتماعی نیز هستند. اگر در حالت روحی خوبی باشند، مشکلی با اینکه خود را سوژه خنده کنند ندارند. در عین حال محتاط و متفکرند و می توانند موقعیت را دقیقا تخمین بزنند. به همین خاطر فریفتن آنها بسیار سخت است. به استقلال و آزادی علاقه دارند و این گاهی ممکن است منجر به از دست دادن احترام به خود و عزت نفس گردد.

آرزو دارند راه خود را بروند و قوانین خود را، که متفاوت از قوانین مرسوم است، داشته باشند. متولدین این صورت فلکی، اغلب روشنفکر و لجبازند. آنها گاهی تسلیم تاثیرات دیگران می شوند. به خاطر وظیفه شناسی و سخاوتشان، همیشه برای کمک به دیگران آماده اند، اما این کار را به شیوه ای محجوب و محفوظ انجام می دهند. از دیگر ویژگی های آنها این است که نسبت به سبک زندگی سایر افراد، بردبارند و قابلیت های فکری فوق العاده ای دارند.

یکی از بدی های آنها، ناتوانی در تحقق بخشیدن به ایده های خوبشان است. زیرا اغلب اوقات، تمایل به تغییر دیدگاه هایشان دارند. به همین خاطر است که گاهی رفتارشان غیر قابل پیش بینی می شود. اما تغییرات ناگهانی عمدی است زیرا متولدین برج دلو افرادی نیستند که بدون انگیزه و فکر قبلی کاری را انجام دهند. اغلب بدون دلیل تسلیم افسردگی می شوند و مردد اند. به دلیل تصمیم گیری بد و اشتباه، می توانند فرصت های خوب را از دست دهند.

به دلیل انعطاف پذیری شان، می توانند با افراد جدید تماس برقرار کنند و دوستی های جدیدی را به آسانی تشکیل دهند. این دوستی ها برای آنها بسیار اهمیت دارد اما نه بیشتر از خودشان. در ازدواج، شرکای وفادار و قابل اعتمادی اند.

متولدین برج دلو علاقه ای به سخت کار کردن ندارند، اما به دلیل ایستادگی شان و پشتیبانی دوستان خود موفق اند.