7.4. 2016

در روز های آینده سیاره های مریخ، مشتری و زحل به کره زمین نزدیک تر خواهند بود

تاثیرات مشتری و زحل بر زمین به شدت افزایش پیدا خواهند کرد. اما از طرف دیگر تاثیر مریخ کاهش خواهد یافت.

در روز های آینده سیاره های مریخ، مشتری و زحل به کره زمین نزدیک تر خواهند بود

مشتری بر تمام آسمان تسلط خواهد داشت و علاوه بر آن در تاریخ هشتم ماه مارس، در مقابل خورشید قرار خواهد گرفت. سیاره مشتری در تمام طول شب قابل مشاهده خواهد بود. می توان تاثیرات مثبت بسیاری را، به خصوص در زمینه پیشرفت های فردی و شخصی، انتظار داشت. این سیاره به طور کلی بر جنبه های عقلانی شخصیت ما حاکم است.

زحل را می توان بر آسمان شب، به خصوص در نیمه دوم شب، در فاصله کمی از خط افق مشاهده نمود. این سیاره اصولا در زمینه برخورد با افراد دیگر، چه در روابط شخصی و چه در محیط کار، ما را تحت تاثیر قرار می دهد.

برای مطالب بیشتر به وبسایت ما مراجعه فرمایید.