مقاله ها

12.11. 2015

طالع بینی و روابط

همان طور که می دانیم طالع بینی یک رشته علمی است که پدیدهای موجود در جهان را توصیف و توجیح می کند. اقوام زیادی در گذشت...

12.11. 2015

گام به گام با زایچه

برای دانستن زایچه یک فرد حداقل تاریخ تولد آن شخص لازم است. و تعدادی هم معتقد هستند که اطلاعات زیر از اهمیت یکسانی برخ...

 

فیدبکFacebook