12.11. 2015

طالع بینی و روابط

همان طور که می دانیم طالع بینی یک رشته علمی است که پدیدهای موجود در جهان را توصیف و توجیح می کند. اقوام زیادی در گذشته تلاش کرده بودند تا بوسیله ستاره ها٬ سیارات و ... آینده را پیش بینی بکنند. طالع بینی بیشتر روابط بین زمین ( و حیات روی آن) و سیارات و یا دیگر صور فلکی در منظومه شمسی را بررسی می کند.

طالع بینی و روابط

مثلا کره ماه و پدیده های طبیعی مرتبط با آن (همانند امواج جذر و مدی) و همچنین تاثیر آن بر روان و روابط آدمی یکی از موضوعات بسیار جالب در طالع بینی است. و در رابطه با روابط این قسمت تا حدودی بسیار پیچیده است.

روابط انسانی- از قبیل روابط بین زوج ها٬ دوستان و یا کاری- از عوامل بسیار متعددی تاثیر می پذیرند. و از این رو کاملا واضح است که طالع بینی به تنهایی نمی تواند روابط انسان ها را به طور صحیح تعریف کند ولی با توجه به موقعیت سیارات و سایر موقیت های محیطی می توان با تکیه بر این علم پیش بینی هایی کرد. مثلا اگر علامت برج های دو نفر را بدانیم با توجه به موقعیت ستاره ها و زایچه ها می توان زمینه روابط بین آن دو و دیدشان به آینده را تعیین کرد. برای مثال ما می دانیم که اگر سیاره ناهید در یک موقعیت منفی بماند افرادی که در برج ثور بدنیا آمده اند پرخاشگر می شوند و کنار آمدن و سازش با آنها می تواند دشوار باشد.

یکی از بزرگترین عواملی که در روابط ما تاثیر می گذارد ژنتیک است. خواه یا ناخواه٬ اطلاعاتی در ژن های ما کدگذاری شده اند که نه تنها در اندام ظاهری ما بلکه در رفتار ما نیز تاثیر می گذارند. سیرتکامل عامل شکل گیری نحوه روابط مدرن است.چرا که پیش تر این روابط به نوعی دیگر بوده اند. و اگر رابطه بین این دو فرد مذکور تحت شرایط مختلفی از حالت اصلی خود تغییر کند هر دو این شخص ناراحت خواهند شد چرا که آنها نمی توانند براساس اطلاعات کدگذاری شده در ژنتیک خود عمل بکنند. طالع بینی و زایچه ها در اینجا مفید واقع می شوند و این دو شخص را راهنمایی می کنند تا در شرایط خاص رفتاری را اتخاذ بکنند که رابطه شان در توازن باشد.

زایچه همچنین با توجه به موقعیت سیاره ها اصول اساسی در تصمیم گیری٬ پیش بینی و درک افراد براساس طالع شان به انسان کمک می کند تا جفت مناسب خود را انتخاب بکند. ولی انسان باید اول خودش را بشناسد و اهدافی که باب میل خودش است را مشخص نماید وبر آن تمرکز کند. اگر شما خوشحال نیستید افراد حاضر در جوار شما نیز شاد نخواهند بود و خلاصه این که اگر می خواهید رابطه ای متوازن داشته باشید و از فرصتی که پیش می آید استفاده بهینه را بکنید باید اصول تغییر و یا دست یابی به چیزی را که می خواهید را بدانید. و اینجا است که طالع بینی میتواند مفید واقع شود.