27.2. 2016

مقاله جدید: به گام با زایچه

این مقاله جدید تزایچه گام به گام ئوری تعیین زایچه را به شما یاد خواهد داد یعنی همان چیزهایی که در توصیف دقیق و علمی رفتار یک فرد باید در نظر گرفته شود. طبق معمول در قسمت مقاله ها می توانید به مقاله مذکوردسترسی داشته باشید.

مقاله جدید: به گام با زایچه