فوریه

طالع بینی ماه فوریه در سال 2023 کمی آرام تر خواهد بود. با فرا رسیدن فوریه، شروع سال جدید به موضوعی کهنه تبدیل خواهد شد. پس فرصتی خواهید یافت تا مجددا بر اهداف خود تمرکز کنید. از سختکوشی و تلاش نتیجه خوبی به دست خواهید آورد و حداقل با این کار می توانید حواس خود را از اندیشه های نامطلوب دور سازید.

فوریه اغلب ماه دلسردی و سرخوردگی می باشد. ماهی که افراد در می یابند اهداف و نیاتی که در ماه گذشته برای خود انتخاب کرده اند، به آسانی قابل دستیابی نخواهند بود. ممکن است انگیزه خود را از دست بدهید و یا حتی دچار انزجار و بیزاری شوید. با این حال سعی کنید احساسات بد را از خود کنید.

<< ژانویه