سپتامبر

این ماه که برای بسیاری از مردم نوعی نقطه شکست محسوب می گردد، اغلب برای افراد ماه ساده و آسانی نمی باشد. به همین خاطر ممکن است ماه سپتامبر دوران عذاب آور و سختی باشد.

بنا بر طالع بینی سال 2022، ممکن است افراد در ماه سپتامبر با مسائلی رو به رو شوند که تمام انگیزه آنان را از بین ببرند. با این حال نومید و وحشت زده نشوید. همواره به خاطر داشته باشید که این دوران موقت است و آن را پشت سر خواهید گذاشت و از تمامی پسرفت ها و شکست ها عبور خواهید کرد. بر چیز هایی که باعث شادی و لذت شما می شوند تمرکز داشته باشید و زمانی را صرف استراحت نمایید. حفظ آرامش در ماه سپتامبر بسیار حائز اهمیت است.

اکتبر >>