نوامبر

نوامبر برای افراد تغییر و تحول در طبیعت، روز های کوتاه تر و انرژی کمتر را به همراه دارد. جای تعجبی وجود ندارد، خلق و خوی ما با تغییر حال و هوا و رنگ و روی طبیعت اطرافمان تغییر می کند و این مسئله ای کاملا طبیعی است. این موضوع جزئی از ذات غریزی ماست و حتی موقعیت سیاره ها نیز آن را نشان می دهند.

طالع بینی ماه نوامبر به افراد توصیه می کند که خستگی ها را با رویداد های شادی بخش جبران نمایند. به این ترتیب می توانید انرژی از دست رفته خود را باز یابید. ممکن است این طور به نظر نرسد، اما چیز های زیادی پیش رو دارید. برای استراحت نیز وقت بگذارید، به خصوص آنکه جسم شما در این ماه آسوده نخواهد بود.

<< اکتبر