Tarf RA:8H17m Dec:9°8' Acubens RA:8H59m Dec:11°48' Asellus Australis RA:8H46m Dec:18°6' Asellus Borealis RA:8H44m Dec:21°25' chi Cnc RA:8H21m Dec:27°10' iota Tau RA:8H48m Dec:28°42'

برج سرطان طالع بینی

برج سرطان خصوصیات:

این صورت آبی، مرتبط با ماه است. افراد به دنیا آمده در این برج، بسیار حساس اند و ارزش های اصلی شان به خانواده بر می گردد. یک متولد برج سرطان نیاز به جنگیدن و پیروز شدن ندارد. آنها بیشتر اوقات با توهمات زیاد خیال بافی می کنند و احساستی اند. به همین خاطر است که نمی توانند رهبر تشکیلات اقتصادی باشند. در محیط خانواده یا با دوستان نزدیک شان احساس خیلی خوبی دارند. با این حال برای نزدیک شدن به افراد جدید به زمان بیشتری نیاز دارند.

افراد متولد شده در برج سرطان، خودخواه نیستند و همواره به شدت تلاش می کنند تا به دوستانشان کمک کنند. آنها کارمندان مشتاقی محسوب نمی شوند چون تمایل به راحتی دارند. با این حال این کار را با فهم بالا و حافظه خوب شان جبران می کنند. دوست ندارند از نقشه های خود دست بکشند و به همین دلیل است که همیشه سعی می کنند آنها را محقق سازند. این کار ممکن است به بی پروایی در رفتارشان منجر شود. متولدین برج سرطان تلاش دارند از اختلافات و دردسر دوری کنند که نتیجه آن می تواند به عقب افتادن حل مشکلات بیانجامد.

بدی آنها بی ثباتی، بی قراری و تغییر مداوم آنها است. متولدین برج سرطان تغییرات را دوست دارند. نمی توانند برای یک مدت طولانی در یک نقطه بمانند و عقیده خود را بیشتر اوقات عوض می کنند. البته آنها این کار را به دلیل برخی نیاز های درونی انجام می دهند. دمدمی بودن آنها، بی ثباتی شان را نشان می دهد. می توانند نسبت به افراد خارجی بسیار خودخواه باشند. متولدین برج سرطان از بی صبری خود بسیار رنج می برند که این ممکن است باعث ناامیدی آنها شود.

در عشق و ازدواج، دمدمی بودن و اضطراب شرایط را بهتر نمی کند. نمی توانید بر وفاداری آنها حساب کنید چون آنها علاقه مند و گاهی مهربان با کسی می شوند که دلسوز و شفیق آنهاست.

به دلیل بی ثباتی که دارند، برای شغل رویایی خودشان مدت های زیادی جستجو می کنند. همیشه به انگیزه و اشتیاق زیادی نیاز دارند، هرچند بعد از مدتی ممکن است از کار خود خسته شوند. در صورتی که احساس رضایت نکنند می توانند بدون هیچ مشکلی کار خود را عوض کنند. بهترین نوع کار برای آنها جایی است که آزادی معینی داشته باشند.