Algenubi RA:9H47m Dec:23°42' Rasalas RA:9H54m Dec:25°56' Adhafera RA:10H18m Dec:23°20' Algieba RA:10H21m Dec:19°46' Al'dzhabkhakh RA:10H8m Dec:16°41' Regulus RA:10H9m Dec:11°53' Chertan RA:11H15m Dec:15°20' Denebola RA:11H50m Dec:14°29' Zosma RA:11H15m Dec:20°26'

برج اسد طالع بینی

برج اسد خصوصیات:

این صورت فلکی شعله ور، مرتبط با خورشید است و به شیرها خلاقیت بسیار زیادی که مرتبط با خصلت رهبری آنها نیز هست می دهد. آنها اغلب خالق نقشه های فوق العاده هستند، اما این نقشه ها گاهی غیر قابل تحقق اند. شیرها بخشنده اند و تلاش دارند به ستاره ها برسند. مشتاق موقعیت های اجتماعی خوب اند که مرتبط با عشق شان برای شانس و خوشبختی است. متولدین این صورت فلکی پول را دوست دارند چرا که به آنها آزادی و استقلال می دهد. دوستان خوبی اند اما در عین حال منتقد نیز می باشند.

به دلیل اعتماد به نفس و جاه طلبی آنها، از اشتیاق شان به در مرکز توجه بودن رنج می برند. شیرها برای گروه هایی از افراد شکار می کنند که مورد تحسین شان قرار گیرند. اگر موفق نباشند، ترجیح می دهند که از این گروه از افراد دوری کرده و گروه دیگری را پیدا کنند. به دلیل هدفمند بودن، پشتکار و تصمیم گیری سریع، در زندگی خود موفق هستند. بیشتر اوقات از وضعیت سلامتی خوبی برخوردارند و در برابر تاثیرات محیط اطراف مقاوم اند.

بدی آنها بطور خاص خود رایی است که اغلب دیگران را آزار می دهد. گاهی اوقات، از بخشندگی بسیار زیاد و ناتوانی در مطیع کردن دیگران رنج می برند.

در زمینه کسب و کار، شیرها معمولا رهبر تشکیلات اقتصادی یا تجاری موفق هستند که این به دلیل هدفمندی و مقاومت آنها است. متولدین برج اسد، به ندرت مشاغل سطح پایین را نگه می دارند زیرا از اینکه شخص دیگری آن ها را رهبری کند احساس راحتی نمی کنند.

تمام ویژگی های خوب و بد آنها بر رفتارشان در روابط تاثیر می گذارد. اما شیرها نمی خواهند آن ها را سرکوب کنند. سبک زندگی لذت طلبانه آنها می تواند به بی ثباتی یا حتی خیانت منجر شود.